RODZAJE WSPARCIA, które otrzymają uczestniczki projektu
1. Identyfikacja Potrzeb i Możliwości
Indywidualny Plan Działania polegający na przeprowadzeniu wywiadu przez doradcę zawodowego z Uczestnikiem Projektu. Plan umożliwi skuteczną aktywizację zawodową dzięki kompleksowej ścieżce wsparcia obejmującej usługi służące dobraniu odpowiedniej ścieżki rozwoju zawodowego, a następnie takie, które wyposażą Uczestnika Projektu w kwalifikacje i kompetencje kluczowe oraz pozwolą nabyć oczekiwane przez pracodawców doświadczenie w zawodzie. Rodzaj i ilość świadczonych usług dobrano w oparciu o wiedzę nt. Grupy Docelowej oraz analizę jej cech i problemów. Zaplanowano 4 nabory (edycje) x po 20 osób.

2. Wspieranie Procesu Aktywizacji
Wsparcie Psychologiczno – Doradcze. PRZEZ CAŁY OKRES udziału w projekcie, Uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie planowania kariery, przejścia przez zmianę i motywowanie oraz pomoc w rozwiązaniu problemów zawodowych. Kierowanie do udziału we wsparciu przyznawane będzie wg potrzeb na etapie Indywidualnego Planu Działania. Z uwagi na zróżnicowanie Grupy Docelowej, indywidualny charakter umożliwi specjalistom skupienie się na bezpośrednich problemach każdej z osób z uwzględnieniem jej sytuacji, tj.m.in. kompleksów, stereotypów, niskich kwalifikacji, poczucia dyskryminacji z uwagi na wiek, macierzyństwo, niepełnosprawność. Zaplanowano 4 nabory (edycje) x po 20 osób.

3. Zarządzanie Karierą
Indywidualne Pośrednictwo Pracy zapewni Uczestnikowi Projektu dobór odpowiedniej pracy, zg. z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zdiagnozowanymi na etapie Indywidualnego Planu Działania i w oparciu o oczekiwania pracodawców. Jest odpowiedzią na problemy Uczestników związanych z trudną sytuacją na regionalnym rynku pracy oraz niedostateczną wiedzą nt. skutecznego poruszania się w jego obrębie. Jest on dedykowany wszystkim Uczestnikom Projektu niebędącymi Osobami z niepełnosprawnościami tj.72os., w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb (śr.10h/os.). Pośrednictwo odbywać się będzie gł. w formie indywidualnych spotkań, a w uzasadnionych przypadkach również zdalnie (np. telefon, Skype).

Do zadań Pośrednika pracy należeć będzie:
Rozmowa początkowa w celu ustalenia preferencji Uczestnika i oczekiwań pracodawców na rynku pracy oraz kryteria poszukiwania pracy. Przez cały okres udziału Uczestnik Projektu w projekcie, pośrednik pracy będzie aktywnie pozyskiwał i udostępniał oferty pracy dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji (min.1 oferta/os.), który będzie podejmował działania edukujące, motywujące i pobudzające Uczestnika do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia i uzupełniania wiedzy nt. rynku pracy. Pośrednik pracy będzie inicjował kontakty Uczestnikom z pracodawcami, będzie też monitorował aktywność Uczestników w ww. zakresie i udzielał wskazówek.

4. Kursy i szkolenia zawodowe – kwalifikacje w zawodzie
To odpowiedź na rozpoznane źródło trudnej sytuacji Uczestników Projektu – deficyt kwalifikacji spójnych z potrzebami lokalnego rynku. Na podstawie diagnozy Grupy Docelowej założono, iż nabycie kwalifikacji./przekwalifikowanie będzie jedną z jej najważniejszych potrzeb, dlatego projekt umożliwi skorzystanie ze wsparcia WSZYSTKIM Uczestnikom Projektu (80os.). Będzie ono świadczone zg. ze standardami Dokumentacji Konkursowej. Dobór tematyczny szkoleń będzie wynikał z bieżących analiz rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody, publikowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz z informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę w ramach konsultacji z pracodawcami na obszarze województwa (obecnie poszukiwani są np. spawacze, księgowi). Szczególnie uwzględniane będą obszary stanowiące inteligentne specjalizacje regionu. Na etapie Indywidualnego Planu Działania zostanie dobrany rodzaj szkolenia/kursu adekwatny do profilu Uczestnika Projektu i bazowego poziomu wykształcenia. W trakcie realizacji projektu nastąpi wybór odpowiednich kwalifikacji spośród szkoleń i kursów nieoznaczonych. Będą one realizowane w zależności od tematyki przez upoważnione instytucje z wpisem do RIS. Czas trwania, program i harmonogram zostaną ustalone po wyłonieniu Grupy Docelowej i objęciu jej analizą potrzeb (IPD). W związku z czasem realizacji projektu Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość nabycia kwalifikacji rynkowych lub nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych.

5. Kompetencje kluczowe – umiejętności niezbędne na rynku pracy
Zaprojektowano 40 miejsc szkoleniowych dla Uczestników Projektu, u których zidentyfikowane zostaną deficyty w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy, a których niedobór uniemożliwia danej osobie skuteczną aktywizację zawodową. Kompetencje kluczowe są obecnie niezbędne do efektywnego funkcjonowania w środowisku pracy. To one umożliwiają samorealizację i rozwój osobisty, wzmacniając pozostałe działania edukacyjne. Ich poziom oddziałuje na takie obszary jak: kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, konstruktywne kierowanie emocjami, przekładając się tym samym na aktywność społeczną oraz zawodową.

6. Staże u pracodawców- doświadczenie zawodowe.
Projekt zakłada organizację staży u pracodawców dla 40os., odbywających się w pełnym wymiarze czasu pracy. Będą one realizowane w oparciu o zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży oraz o Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. W przypadku osób z niepełnosprawnościami będą stosowane zapisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Staże wyposażą Uczestników Projektu w doświadczenie zawodowe, którego braki wśród nowych pracowników deklaruje blisko połowa pracodawców w regionie. Staże umożliwią ponadto uzupełnienie nabytych w kwalifikacji, zwiększając w ten sposób szanse na zatrudnienie. Zadanie 6 będzie wstępem do powrotu na rynek pracy dzięki poznaniu/przypomnieniu zasad funkcjonowania w organizacji i nawiązaniu relacji z potencjalnym pracodawcą. Udział w stażu zostanie zaplanowany na etapie budowy Indywidualnego Planu Działania w oparciu o zidentyfikowaną potrzebę uzupełnienia/nabycia praktyki w danym zawodzie. Z Indywidualnego Planu Działania wynikać będzie zasadność zaplanowania stażu w ścieżce wsparcia.

Aby ułatwić uczestnictwo Rodzicom/Opiekunom dzieci do lat 7 lub sprawującym opiekę nad osobą zależną, Beneficjent zapewnia zwrot kosztów za opiekę.

Zwrot przysługuje osobie posiadającej dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia i zamieszkuje gospodarstwo domowe wspólnie z Rodzicem/Opiekunem prawnym biorącym udział w projekcie lub osobie, która sprawuje opiekę nad osoba zależną.
Do góry