O projekcie
CELEM GŁÓWNYM projektu NA FALI KU KARIERZE jest zwiększenie zatrudnienie osób pozostających bez pracy. Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, w wieku powyżej 30 lat z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia. Zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.).

OSIĄGNIĘCIE CELU zostanie zapewnione w okresie realizacji projektu poprzez: GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup: Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu.

Projekt realizowany jest na terenie powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim:

Obszar realizacji projektu:
 1. bytowski cały powiat
 2. chojnicki cały powiat
 3. człuchowski cały powiat
 4. kościerski cały powiat
 5. kwidzyński cały powiat
 6. lęborski cały powiat
 7. malborski cały powiat
 8. nowodworski cały powiat
 9. pucki cały powiat
 10. słupski cały powiat
 11. starogardzki cały powiat
 12. sztumski cały powiat
 13. tczewski cały powiat
 14. wejherowski cały powiat
Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 r. ż. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie zamieszkują na terenie powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim wskazanych jako obszar realizacji projektu.

Szczegółowy rozkład wskaźników
 1. Osoby bezrobotne ( łącznie z długotrwale bezrobotnymi) w wieku 30 lat i więcej objętych wsparciem w Programie 44 kobiety, 36 mężczyzn
 2. Uczestnicy długotrwale bezrobotni objęci wsparciem w Programie 5 kobiet, 3 mężczyzn
 3. Osoby z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie 3 kobiety, 5 mężczyzn
 4. Osoby w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie 2 kobiety, 4 mężczyzn
 5. Osoby o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie 14 kobiet, 24 mężczyzn
Do góry